Maszynoznawstwo – dystrybucja maszyn, tokarek, wiertarek i frezarek.

Akcja Serwisowa

UWAGA : AKCJA SERWISOWA

W związku ze zmianą norm europejskich (2006/42/WE) z 2010r. zawiadamiamy o akcji serwisowej polegającej na konieczności wymiany przez firmy handlowe śrub pokrywy zabezpieczjącej brzeszczot w przecinarkach taśmowych EBS 181 oraz osłony taśmy w szlifierkach HV 80 OSZI na zgodne z w.w. normą.

 

GWARANCJA 

Jesteśmy pewni jakości sprzedawanych przez nas produktów. Każda obrabiarka posiada Certyfikat jakości CE, oraz spełnia wszelkie normy i wymogi dyrektyw UE i polskich przepisów. Zgodnie z prawem na cały nasz asortyment udzielamy 12 lub 24 miesięcznej gwarancji (szczegóły określa regulamin). Jest to bardzo ważne w dobie powstających firm, które sprzedają maszyny z dalekiego wschodu o niepewnej jakości, bez żadnych deklaracji. 

SERWIS 

Prowadzimy serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Nie zapominamy o naszych klientach i kontakt z nimi nie kończy się po zainkasowaniu należności za maszynę. Praktyką naszej firmy jest kontaktowanie się z klientami by dowiedzieć się czy wszystko jest wporządku i czy są nadal tak zadowoleni jak w pierwszych dniach używania sprzętu. W ten sposób utwierdzamy się w tym, iż firma PWA BERNARDO, której jesteśmy przedstawicielem, po 30 latach doświadczenia na światowych rynkach, produkuje maszyny profesjonalnej jakości. 

Jeśli już występuje jakieś uszkodzenie, automatyk lub mechanik dzwoni do klienta by telefonicznie ustalić co mogło się stać i zdecydować co dalej będzie się działo z daną maszyną. Jest wiele wariantów, serwisant może przyjechać do klienta, maszyna może przyjechać na serwis lub potrzebna część może zostać dostarczona bezpośrednio do klienta. Posiadamy bogaty magazyn części zamiennych, w momencie gdy nie posiadamy danej części na miejscu, zostaje ona sprowadzona z magazynu centralnego w Austrii nawet w 48 godzin. Jesteśmy w pełni świadomi, że maszyny naszych klientów są od tego by pracowały a nie stały.

 

Otwarcie możemy stwierdzić, że nasi pracownicy w dziale gwarancji i serwisu mają bardzo mało pracy

Jeśli jednak mają Państwo jakiś problem z maszyną prosimy o skorzystanie z poniższej opcji:

 


Karta zgłoszenia - Formularz serwisowy

 

 

Temat *
Nawa urządzenia,typ, numer fabryczny *

Typ usterki *
           

Treść wyświetlanego komunikatu lub błędu *

Dokładny opis usterki *

imie *
nazwisko *
email *
firma *
numer telefonu *
Numer dokumentu zakupu *
W jakim punkcie dokonano zakupu *

Uwaga:

  • Zgłoszenia niepełne lub niepoprawnie uzupełnione nie będą rozpatrywane.
  • W przypadku uszkodzenia w okresie gwarancyjnym w skutek kolizji, powodowanej błedami operatora kosztami usługi i pełnymi kosztami transportu obciażony zostanie zamawiający.
  • Warunki płatności za usługi serwisowe: przelew w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

Adres Hali Wystawowej, Sklepu i Serwisu

Maszynoznawstwo Mucha Kamil

ulica Jerzmanowska 73 , 54-530 Wrocław


Wszelkie wysyłki towarów ( w tym serwisowe ) oraz korespondencyjne prosimy kierować na powyższy adres.

/uploads/fc/b5/fcb5cb3c4aed3b574fe558c58fca6053/service_11.jpg

Drogi Kliencie :

Decydując się na zakupy w naszej firmie, akceptujesz bez wyjątku  wszystkie aspekty ogólne zakupów oraz warunki prawne zawarte w zamieszczonych poniżej  "Warunkach Gwarancji"

 

 

Warunki Gwarancji

 

Firma MASZYNOZNAWSTWO MUCHA KAMIL gwarantuje, że urządzenie wymienione na 1 stronie zostało zbudowane zgodnie ze sztuką , posiada parametry wymienione w przekazanej specyfikacji, jest wolna od wad fizycznych oraz że będzie funkcjonowała prawidłowo przy jej normalnym użytkowaniu.

 

W przypadku wadliwości produktu lub w przypadku braku jego podstawowych właściwości albo gdy wykazuje uszkodzenia w okresie gwarancyjnym w wyniku wad produkcyjnych lub materiałowych, Sprzedawca zapewni Kupującemu naprawę produktu lub jego wymianę ( w przypadku niewielkich urządzeń ), wyłączając z tego pozostałe roszczenia gwarancyjne.

Dozwolone jest wykonywanie wielu napraw.

Gwarancyjnym warunkiem wstępnym jest to, że montaż, instalacja i obsługa produktu dokonywane są przez Sprzedającego, przez upoważnionego dealera Sprzedawcy lub przez wykwalifikowany i autoryzowany przez Sprzedawcę personel. ( w prostych urządzeniach dopuszcza się możliwość instalacji przez kupującego )

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i zaczyna się z dniem dostawy. Okres ten dotyczy również części zamiennych, stosowanych w czasie trwania gwarancji. Skutkiem tego okres gwarancji dla produktów oryginalnych nie ulega wydłużeniu.

 

Zakres gwarancji: Gwarancja nie obejmuje naprawy, które wynikają z niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z instrukcją / dokumentacją dołączoną do maszyny. Nie obejmuje awarii wywołanych przyczyną zewnętrzną, uszkodzeń mechanicznych,  modyfikacją przez osoby nieuprawnione, niewłaściwą konserwacją przez użytkownika w tym zaniechanie działania. Nie obejmuje również niewłaściwej regulacji urządzenia lub złego ustawienia parametrów produkcji. W interesie Użytkownika jest zachowanie dowodu na użyte materiały eksploatacyjne, które muszą być wymieniane przez użytkownika w czasie eksploatacji.

 

Jeśli nie zostaną dotrzymane warunki specyfikacyjne, dokumentacyjne lub odpowiednie instrukcje nie zostaną zachowane, lub jeśli produkt został zmodyfikowany, gwarancja traci swoją ważność, z wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący udowodni, że zgłaszane uszkodzenie nie zostało spowodowane żadną z wyżej wymienionych przyczyn.

 

Kupujący musi dokonać szczegółowej inspekcji przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń z chwilą jej otrzymania i niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich, ewentualnych uszkodzeniach lub brakach. Ponadto, wszelkie wizualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać Sprzedającemu na piśmie, lecz nie później niż w okresie dwóch tygodni od daty dostawy.

 

Gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu oraz produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwej obsługi, nieupoważnionego użycia lub nieodpowiedniego przechowywania.

W czasie trwania okresu gwarancyjnego, Sprzedawca może wymienić uszkodzone części na nowe lub dokonać ich naprawy, pod warunkiem, że nie uległy one uszkodzeniu w wyniku umyślnych działań Kupującego  oraz:

·           normalnego zużycia

·         uszkodzeń powstałych w wyniku niepodporządkowania się wymogom dotyczącym obsługi i

      utrzymania, zalecanym przez Sprzedającego.

·         uszkodzeń powstałych w wyniku modyfikacji części lub zastosowania części obcych przez

      Kupującego lub obsługującego.

·         uszkodzeń powstałych w wyniku dokonywania przez kupującego ewentualnego strojenia i

kalibracji zaworów i elementów elektronicznych albo uszkodzenia lub zerwania zabezpieczających plomb fabrycznych .

·           uszkodzeń powstałych w wyniku spóźnionej wymiany części ulegających zużyciu.

·           uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub ingerencji nieupoważnionych osób.

·           uszkodzeń powstałych w wyniku przetwarzania plastiku ( materiału ) o właściwościach ściernych lub niszczących (zanieczyszczonych materiałem obcym) oraz korozji powstałej w wyniku niewłaściwej obsługi lub utrzymania.

·         uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieodpowiednich środków chłodzących lub

      stabilizujących temperaturę.

 

 

Zgłoszenie awarii: Awarie należy zgłaszać natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej powstania, pisemnie przesyłając faksem 071 396 51 23  lub  e-mailem serwis@maszynoznawstwo.pl : jakiego urządzenia dotyczy, typ, numer fabryczny z tabliczki znamionowej, objawy awarii, stan obecny, dokładny adres eksploatacji i telefon kontaktowy zgłaszającego. Eksploatacja maszyny ze zgłoszoną awarią może skutkować utratą gwarancji.

 

Gwarant, dla zgłoszeń przekazanych do godziny 15.00 dnia roboczego, zobowiązuje się do reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin czyli do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia celem weryfikacji zgłoszenia oraz doprecyzowania działań  przystąpienia do usunięcia awarii w jak najkrótszym czasie. W przypadku konieczności sprowadzenia części, czas naprawy przedłuży się o czas niezbędny do jej sprowadzenia. W żadnym przypadku firma MASZYNOZNAWSTWO MUCHA KAMIL  nie ponosi odpowiedzialności w razie zgłoszenia roszczeń z tytułu poniesionych strat, zarówno użytkownika uszkodzonej maszyny jak i jego zleceniodawców / firm współpracujących,  ani szkód ubocznych spowodowanych awarią maszyny,  w tym utraty spodziewanych korzyści.Firma Maszynzoanwstowo Mucha Kamil nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzmanie terminu dostawy urządzeń i maszyn. Wszelkie pisma i rozczenia muszą mieć formę pisemną i zostać dostarczone do firmy pocztą polską za potiwerdzeniem odbioru. 

 

Okres gwarancji  na części użyte do naprawy obowiązuje do końca okresu gwarancyjnego maszyny.

 

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej, użytkownik poniesie pełne koszty z tym związane.

Obsługa gwarancyjna obejmuje wszystkich użytkowników, którzy nie mają zaległości w rozliczeniach z  Gwarantem.

 

Gwarancja jest ważna tylko na terenie Polski i tylko dla maszyn zakupionych w firmie MASZYNOZNAWSTWO MUCHA KAMIL

 

 

 

 

Gwarant :

 

MASZYNOZNAWSTWO MUCHA KAMIL UL.ŚNIEŻNA 37A 54-043 WROCŁAW NIP 913-15-10-315